Details zu Anschlüssen, DSL, IP-TV uvm.

FTTH Fiber to the Home
IPDSL IPDSL / VDSL bis 250MBit
CableDSL CableDSL bis 400MBit – DSL über TV Kabel
CableTV CableTV
WDSL+ WDSL + bis 35MBit – Internet über Funk
Hotspot Hotspot – freies WLAN