Details zu Anschlüssen, DSL, IP-TV uvm.

IP-TV Fernsehen über Internet
FTTH Fiber to the Home
IPDSL IPDSL / VDSL bis 250MBit
CableDSL CableDSL bis 400MBit – DSL über TV Kabel
CableTV CableTV
WDSL+ WDSL + bis 35MBit – Internet über Funk
WDSLs WDSL – symetrisch / SDSL
Hotspot Hotspot – freies WLAN